Năm 2016: Giá Thuế Xe Ô Tô 2016 /Tt, Giảm Thuế Nhập Khẩu, Giá Ô Tô Có Rẻ Hơn

Thông tư 304/2016/TT-BTC ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy, đối tượng nộp lệ phí trước bạ xe máy, ô tô, xây dựng và áp dụng bảng giá tính lệ phí trước bạ cho ô tô, xe máy.

Đang xem: Giá thuế xe ô tô 2016

 

1. Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy, ô tô

Thông tư 304 ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe gắn máy, xe mô tô 2, 3 bánh, các loại xe tương tự; ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc và các loại xe tương tự.
Cũng theo Thông tư 304 của Bộ Tài chính giá tính lệ phí trước bạ xe máy, ô tô được xác định dựa trên nhãn hiệu, số loại hoặc tên thương mại, số người cho phép chở, thể tích làm việc hoặc trọng tải, nước sản xuất xe máy, ô tô.
Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy, ô tô được sửa đổi trong trường hợp phát sinh ô tô, xe máy mới chưa được quy định hoặc giá chuyển nhượng thực tế của xe máy, ô tô tăng hoặc giảm 20% trở lên.
Người nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo Thông tư 304/BTC là người có xe khi đăng quyền sở hữu, quyền sử dụng.

3. Nguồn thông tin phục vụ xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo Thông tư 304/2016/BTC

Ngoài ra, đối với ôtô, xe máy nhập khẩu, thông tin còn được thu thập từ trị giá tính thuế xuất nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT do cơ quan hải quan cung cấp.
Thông tư 304 quy định trường hợp giá chuyển nhượng thực tế thấp hơn giá lệ phí trước bạ trong Bảng thì áp dụng giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng.
Trường hợp khi khai lệ phí trước bạ mà giá tính lệ phí trước bạ chưa được quy định hoặc giá chuyển nhượng thực tế ôtô, xe máy thực tế tăng 20% trở lên so với Bảng giá thì cơ quan Thuế căn cứ giá tính lệ phí trước bạ xe máy, ô tô tại Bảng và quy định hiện hành để giải quyết.
MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ TÀI CHÍNH ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 304/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

THÔNGTƯ

BANHÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốchội và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

XEM THÊM:  Những Đặc Sản Xứ Nghệ Tĩnh, Những Đặc Sản Xứ Nghệ Nên Thử Một Lần Trong Đời

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CPngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn về lệ phítrước bạ;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CPngày 14 tháng 11 năm 2013 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Giá; Nghị định số149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảnggiá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy như sau:

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1. Thông tư này ban hành Bảng giá tínhlệ phí trước bạ đối với tài sản mới (sau đây gọi là Bảng giá) là:

a) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô babánh, xe gắn máy (gồm cả xe máy điện), các loại xe tương tự và vỏ, tổng thànhkhung, tổng thành máy của các loại xe này được thay thế mà phải đăng ký với cơquan nhà nước có thẩm quyền (gọi chung là xe máy);

b) Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc đượckéo bởi ô tô, các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy củacác loại xe này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền(gọi chung là ô tô).

Điều 2. Đối tượng ápdụng

1. Tổ chức, cá nhân có ôtô, xe máy thuộcđối tượng chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhànước có thẩm quyền.

2. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ôtô, xe máy trong nước; Doanh nghiệp kinh doanh ô tô, xe máy nhập khẩu.

3. Cơ quan thuế các cấp và các tổ chức,cá nhân khác liên quan.

Xem thêm: Lẩu Phan – Nhà Hàng

Điều 3. Giá tính lệphí trước bạ tại Bảng giá

2. Giá tính lệ phí trước bạ tại Bảnggiá được xác định trong số các chỉ tiêu về nhãn hiệu, số loại hoặc tên thương mại,thể tích làm việc hoặc khối lượng (trọng tải) hàng chuyên chở cho phép tham giagiao thông, số người cho phép chở (kể cả lái xe), nước sản xuất của ô tô, xemáy trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặcThông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặcGiấy chứng nhận chất lượng kiểu loại do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp.

XEM THÊM:  Danh Sách Các Tour Du Lịch Ý Cho Người Việt Nam, Du Lịch Ý Tự Túc

Điều 4. Nguồn thôngtin phục vụ xây dựng Bảng giá

1. Đối với ôtô, xe máy sản xuất lắpráp trong nước

a) Thông báo giá bán của doanh nghiệpsản xuất kinh doanh ô tô, xe máy;

b) Thông tin từ cơ sở dữ liệu về giá;

c) Thông tin giá cập nhật trên hệ thốngquản lý lệ phí trước bạ của cơ quan thuế;

2. Đối với ôtô, xe máy nhậpkhẩu

a) Thông báo giá bán của doanh nghiệpkinh doanh ô tô, xe máy nhập khẩu;

b) Thông tin về trị giá tính thuế nhậpkhẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị giá tăng của ô tô,xe máy nhập khẩu do cơ quan hải quan cung cấp;

c) Thông tin từ cơ sở dữ liệu về giá;

d) Thông tin giá cập nhật trên hệ thốngquản lý lệ phí trước bạ của cơ quan thuế;

Điều 5. Sửa đổi, bổsung, điều chỉnh Bảng giá

1. Bảng giá được sửa đổi, bổ sungtrong trường hợp phát sinh ô tô, xe máy chưa được quy định tại Bảng giá do Bộ Tàichính ban hành hoặc giá chuyển nhượng thực tế của ô tô, xe máy đã quy định tạiBảng giá do Bộ Tài chính ban hành có tăng hoặc giảm 20% trở lên.

Điều 6. Áp dụng Bảnggiá

1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy được quy định tại Bảng giá ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp giá chuyển nhượng ôtô, xemáy thực tế trên thị trường thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chínhban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá theo Bảng giá do Bộ Tài chính banhành đang có hiệu lực áp dụng.

Trong thời hạn ba ngày (03) ngày làmviệc kể từ thời điểm ô tô, xe máy được đăng ký trước bạ, Cục thuế tỉnh, thànhphố báo cáo Tổng cục Thuế các trường hợp tại thời điểm nộp đủ hồ sơ khai lệ phítrước bạ, giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy chưa được quy định trong Bảnggiá do Bộ Tài chính ban hành hoặc giá biến động tăng, giảm 20% trở lên so với Bảnggiá hiện hành đang áp dụng phát sinh trên địa bàn và hồ sơ, tài liệu liên quannếu có.

XEM THÊM:  15 Địa Điểm Du Lịch Vũng Tàu Có Gì, 15 Địa Điểm Du Lịch Vũng Tàu Mới Và Đẹp 2020

Định kỳ, Tổng cục Thuế báo cáo trình BộTài chính ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung điều chỉnh Bảng giá đối với các trườnghợp phát sinh ô tô, xe máy mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ giá tính lệphí trước bạ chưa có trong Bảng giá hoặc giá ô tô, xe máy chuyển nhượng thực tếbiến động tăng hoặc giảm 20% trở lên so với giá tính lệ phí trước bạ tại Bảnggiá để xử lý theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Điều 7. Tổ chức thựchiện

2. Trách nhiệm của Tổng cục Thuế

a) Phối hợp với các đơn vị liên quancó trách nhiệm xây dựng Bảng giá lệ phí trước bạ, quản lý và vận hành cơ sở dữliệu về giá tính lệ phí trước bạ.

b) Tổng cục Thuế có trách nhiệm cập nhật,bổ sung giá các loại ô tô, xe máy phát sinh mới hoặc có điều chỉnh giá tại Bảnggiá do Bộ Tài chính ban hành vào Cơ sở dữ liệu giá tính lệ phí trước bạ ô tô,xe máy.

Điều 8. Hiệu lực thihành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từngày 01 tháng 01 năm 2017 và áp dụng đối với hồ sơ khai lệ phí trước bạ được nộpcho cơ quan thuế từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướngmắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đểđược xem xét, giải quyết./.

Xem thêm: TạI Sao BạN Gái Không MuốN Quan Hệ? Các Chàng Nên Làm Gì?

Nơi nhận: – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội; – Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; – Tòa án nhân dân tối cao; – Kiểm toán nhà nước; – UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; – HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW; – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; – Công báo; – Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); – Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản; – Các đơn vị thuộc Bộ; – Lưu: VT, TCT (VT,TNCN).

Top 14 Địa Chỉ Đặt Đồ Ăn Trưa “Tụ Tập”, Dân Văn Phòng Chuyển Sang Đặt Món Online
Nhà Xe Giường Nằm Đi Lào – Bảng Giá Xe Bus Giường Nằm Đi Lào
Tác giả

Bình luận